Ett arbetslag från Svenska kyrkan på brainwalk i Gunneboskogen

Hur går det till?

Planeringsmöte med ledaren

Vi träffar chefen eller arbetsledaren för ett planeringsmöte. Där diskuterar vi vilka behov som finns och vad ni vill uppnå med dagen. Om ni inte har någon konkret problemställning så kan vi arbeta utifrån givna inspirationsområden som vi bidrar med.

Information till alla

Efter att datum bestämts för själva mötet så distribuerar vi en kort information om vad dagen kommer att innehålla samt vad metoden går ut på. Det är viktigt att alla i gruppen känner sig trygga i processen. Om det finns behov så kan vi också vara med på någon arbetsplatsträff och presentera dagen.

Genomförande – heldag eller halvdag

Vid dagen för vandringen möts vi för en inledande introduktion som kan variera beroende på vandringens uppgift. Därefter vandrar vi tillsammans två och två i ett planerat mönster, där så många som möjligt får prata med varandra och där det också ges möjlighet för enskild reflektion. Under dagen gör vi gemensamma reflektioner och summeringar där vi dokumenterar vad som skett. Och så bjuds det naturligtvis på god mat och gott kaffe så att dagen blir något utöver det vanliga.

Det vanligaste är heldagarsprogram, men halvdagar kan också vara till stor nytta, särskilt som inslag under en flerdagars konferens. Till exempel under eftermiddagen dag 1, så att samtalen kan följas upp genom kvällsaktiviteterna, eller som start på dag 2 när alla är lite trötta och behöver få nya impulser (och kanske frisk luft).

Reflektion, dokumentation och uppföljning

Efter vandringen sammanställs det som sagts under dagen, samt Huvudfotings summerande reflektioner i en skriftlig rapport som förutsätts bli tillgänglig för alla som deltagit under dagen. Rapporten presenteras även muntligt för uppdragsgivaren vid ett uppföljningsmöte.